Augam kopā ar fizioterapeitu

Grupu un individuālo nodarbību spēļu terapijas programma

vecākiem un mazuļiem no 3 mēnešiem līdz 1,3 gadam.
 
Dotāprogrammavirzītauzsadarbībustarpbērniem,prasmeimācītiesvienamnootra.
Bērniuzvecākivarēsbūtpatīkamā,radošāvidēunlabāemocionālāatmosfērā.Katram
dalībniekambūssagatavotssavsdarbībaslauciņš,ņemotvērāvecumuunspējas.Irizstrādātas
spēļusituācijastālākajaimazuļakustībuunprasmjuattīstībai.Viensnogalvenajiemterapijas
rādītājiembūsatbildeuzjautājumu,bērnsuzmāmiņajūtasnodarbībulaikā.
 
Nodarbībaslaikābērns:
1.Maināsarpieredziuniespaidiem;
2.Iemācāsjaunasprasmessadarbībāarcitiembērniem;
3.Sākizprastsavuķermeni,savasiespējas;
4.Uzlabojastaktīlaisjutīgums;
5.Iemācāsizvairītiesnokonfliktsituācijām;
6.Parādīssavasindividuālāsspējas;
7.Mācāspatstāvīgispēlēt;
8.Eksperimentē.
 baby g0172d5897 1920
Nodarbībaslaikāmāmiņa:
1.Saprot,kairpiedzimisnetikaibērns,betpersonībaarsavuraksturu,temperamentu,
vajadzībām;
2.Iemācīsiesizvēlētiesrotaļlietasbērnaattīstībai;
3.Uzzināsiekārtotapkārtējovidiatbilstošibērnavajadzībām,jaunajāmprasmēm;
4.Iemācīsiessaprastbērnagarastāvokli,būsiejūtīga;
5.Sapratīsbērnapersonībasizpaušanos,pieņemtviņukādsviņšir.
6.Iemācīsiesvērotnotiekošo,laiizprastubērnadabu,īpatnībasuniespējas;
7.Sapratīsiepazīstinātbērusaremocijām;
8.Iemācīsiesnesalīdzinātsavubērnuarcitiem,attīstībanotiekļotiindividuāli;
9.Iemācīsiespatstāvību,prasmiizvairītiesnojebkuraspārslodzes,laibērnsbūtu
aizsargātsunuzticētosmammai.
mazuļiem,arījebkuracitavecumabērniemtiekpiedāvātasindividuālās
konsultācijas,kurbūsiespējanovērtētbērnafunkcionālostāvokli,kustībukvalitātes
stereotipuunpsihomotorikasattīstībuatbilstošivecumam.
Tasvisspalīdzēsuzlabotsaskarsmi,komunikācijuunsadarbībuarjūsubērnu.
 
Gaidām jūs mūsu nodarbībās!
 
Svetlana Kračkovska
svetlanaFizioterapeite, skolotāja, ārstnieciskās vingrošanas speciāliste
 
 

Drukāt